Gå til HRAF's hjemmesider! Gå til LO's hjemmesider!

   STARTSIDEN     MEDLEMSKAP    TARIFFAVTALER    VEDTEKTER    OM FORENINGEN    LINKER

MEDLEMSFORDELER


VEDTEKTER

1. Foreningens arbeidsledighetskasse og stønadskasseUtdrag fra foreningens arbeidsledighetskasse og stønadskasse

§ 1. Formål
Kassens formål er, på vilkår som er fastsatt i disse vedtekter, å yte medlemmer av Oslo Servitørforening stønad under arbeidsledighet og ved inntektstap ved avbrudd på grunn av brann og vannskade som følge av brann.

§ 5. Stønad under arbeidsledighet
1. For å kunne få stønad under arbeidsledighet må et medlem: a) Ha vært medlem i minst 5 kontingentår (60 måneder) med fullt betalt kontingent. Medlemmer som er gitt fritak for kontingent i henhold til forbundets vedtekter (fristemplet) opparbeider ikke rettigheter så lenge de er fritatt for kontingent.
b) Ikke selv ha forvoldt ledigheten ved egen oppsigelse eller ved forseelse i tjenesten.
c) Ikke nyte stønad av annen hjelpekasse med samme formål eller være pensjonsberettiget.

2. Medlemmer har plikt til å melde seg som arbeidssøker på samme måte og i samme utstrekning som bestemt for å oppnå stønad av den offentlige arbeidsløshetstrygd. Stemplingskort fra off. arbeidsformidling må forevises.
Under særegne forhold kan styret dispensere fra denne bestemmelse.

3. Får medlemmet under stønadsperioden lønnet arbeid, skal melding herom straks gis til den som foretar utbetalingen av ledighetsstønaden.

§ 7. Stønadens varighet
a) Ved arbeidsledighet: Stønad utbetales for inntil 8 uker a 5 dager (40 dager). Det utbetales ikke stønad for første ledighetsuke.
b) Ved inntektstap som følge av brann eller vannskade: Stønad utbetales i 8 uker a 5 dager (40 dager). Det utbetales ikke stønad for de første 2 uker som ifølge lov eller avtale dekkes av arbeidsgiver.
c) Dersom et medlem arbeider enkelte dager under ledigheten bortfaller stønaden for disse dager. Dersom et medlem arbeider 3 dager eller mer i en uke bortfaller stønaden for denne uken.


SISTE NYHETER
kunne ikke logge på database